CHANGE MANAŽMENT

Firmám, ktoré majú potrebu zmeny z rôznych dôvodov (optimalizácia procesov, zníženie nákladov, zosúladenie firemnej kultúry s obchodnou stratégiou, zmena manažérskeho správania...) poskytujeme komplexné riešenie zahrňujúce analýzu predmetných oblastí, cez formulovanie návrhov na zlepšenie, až po samotnú implementáciu a kontrolu.