Obchodné zastúpenie

Firmám, ktoré nemajú vlastný obchodný tím resp. potrebujú zmenu ich súčasného komerčného modelu ponúkame kompletné obchodné zastúpenie. Preferujeme spoločnosti, ktoré konkurujú na trhu stratégiou diferenciácie. Podporujeme firmy, ktoré majú v ponuke jedinečné TOP END produkty s jednoznačnými funkčnými benefitmi resp. pridanou hodnotou, cez ktoré vieme obhájiť ich cenové prémium.

Start up manažment

Máme niekoľkoročné skúsenosti s uvádzaním firiem na trh. Od založenia pobočky, cez výber zamestnancov, nastavenie procesov, stanovenie stratégie až po implementáciu a reporting výsledkov. Sme nadšencami produktov alebo služieb, ktoré sú výsledkom realizácie stratégie modrého oceánu. Ponúkame dlhoročné osobné kontakty a vzťahy s relevantnými hráčmi na modernom a tradičnom trhu v regióne CE.

Strategický manažment

Ponúkame komplexný model strategického manažmentu firmy. Definujeme strategický rámec spoločnosti, jej misiu, víziu a generickú konkurenčnú stratégiu. Na základe strategickej SWOT analýzy formulujeme návrh obchodnej stratégie s cieľom využiť identifikované silné stránky firmy ako aj príležitosti na trhu a na druhej strane eliminovať slabé stránky firmy a hrozby vonkajšieho prostredia. Po schválení návrhu obchodnej stratégie vypracovávame návrh na implementáciu a kontrolu realizácie.

Tréningy a školenia

Sme partnerom pre firmy, ktoré potrebujú zlepšiť komunikačné a predajné schopnosti svojho obchodného tímu. Ponúkame školenia a semináre ...

Obchodné poradenstvo

Poskytujeme obchodné poradenstvo spoločnostiam, ktoré identifikovali strategickú medzeru a potrebujú ktorí sa potrebujú zorientovať v nástrojoch a stratégií pre zlepšenie obchodu.

Change manažment

Firmám, ktoré majú potrebu zmeny z rôznych dôvodov (optimalizácia procesov, zníženie nákladov, zosúladenie firemnej kultúry s obchodnou stratégiou, zmena manažérskeho správania...) poskytujeme komplexné riešenie zahrňujúce analýzu predmetných oblastí, cez formulovanie návrhov na zlepšenie, až po samotnú implementáciu a kontrolu.