STRATEGICKÝ MANAŽMENT

Ponúkame komplexný model strategického manažmentu firmy. Definujeme strategický rámec spoločnosti, jej misiu, víziu a generickú konkurenčnú stratégiu. Na základe strategickej SWOT analýzy formulujeme návrh obchodnej stratégie s cieľom na jednej strane využiť identifikované silné stránky firmy, ako aj príležitosti na trhu a na strane druhej, eliminovať slabé stránky firmy a hrozby vonkajšieho prostredia. Po schválení návrhu obchodnej stratégie vypracovávame návrh na jej implementáciu a kontrolu realizácie.